Vereniging Van Haptotherapeuten, de beroepsvereniging voor haptotherapie

Om de beschermde titel van GZ-haptotherapeut te mogen dragen ben ik lid van de beroepsvereniging voor haptotherapeuten; de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH).
Zie ook de site van de VVH voor mee informatie over de beroepsvereniging, haptotherapie en vergoedingen.
Voor de meeste zorgverzekeraars is deelname aan een beroepsvereniging een voorwaarde om tot (gedeeltelijke) vergoeding van een consult over te gaan.

beroepsvereniging voor haptoterapeuten

Registratienummer VVH: 621 A

VVH Vereniging van Haptotherapeuten
De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is dé landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. Om een volwaardige positie in de gezondheidszorg voor de toekomst te behouden en deze te versterken, positioneert de haptotherapie zich, naast de (para)medische en psychologische disciplines, in de (eerstelijns) gezondheidszorg. De leden van de vereniging - zij die zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten - voldoen uit het oogpunt van kennis, kundigheid en professionaliteit aan de hoge eisen die bij een beroepsbeoefenaar in de (eerstelijns) gezondheidszorg mogen worden verwacht. Een van deze eisen is de SPHBO norm van de opleidingen om aan te mogen sluiten bij de VVH. Andere eisen zijn bijvoorbeeld (verplichte) bij- en nascholing, deelname aan klachtenregeling, eisen met betrekking tot praktijkvoering (o.a. praktijkruimte).

Met een hoge professionaliteit en een homogeen ledenbestand onderscheidt de VVH zich van de andere spelers in de markt.

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de grenzen van beroepen in de gezondheidszorg en welzijnszorg, waarbij gesproken werd over de uitoefening van het betreffende beroep 'op haptonomische basis'. In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is haptotherapie en het beroep haptotherapeut definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sinds dat jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt, die geleid heeft tot een (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut.

Naast het bestuur bestaan er verschillende commissies binnen de VVH.

Een van die commissies is de Commissie voor Accreditatie Opleidingen (CAO), waar ik van 2012 tot en met 2017 actief lid van ben geweest. Deze commissie adviseert de vereniging ten aanzien van de accreditatie van opleidingen haptotherapie. Verder houdt zij zich bezig met het accrediteren van nascholingen en houdt zij toezicht op de kwaliteit.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en bereidt de hoofdlijnen van het beleid voor, dat zij ter goedkeuring voorlegt aan de algemene ledenvergadering (ALV). Zonodig stelt zij ondersteunende commissies en / of werkgroepen aan om (tijdelijk) projecten uit te voeren. De vereniging wordt ondersteund door het verenigingsbureau.
Van 2018 tot 2021 ben ik werkzaam geweest als bestuurslid.

Andere Beroepsverenigingen
Naast de VVH bestaan er nog een aantal beroepsverenigingen waar haptotherapeuten zich bij kunnen aansluiten. Dit is onder andere de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Deze beroepsvereniging is opgericht in 1986 en ondersteunt professionals in het psychosociale werkveld, dus niet alleen haptotherapeuten kunnen zich hierbij aansluiten.

De VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. 

De NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen), sinds 1975 verbindt en vertegenwoordigt het NVPA  een grote groep professionele zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. 

Dan is er ook nog de BATC en mogelijk nog meer die voor mij minder bekend zijn.

Meet-ing is aangesloten bij de VVH.

GZ-Haptotherapeut

Zoals ik al zei ben ik GZ-haptotherapeut en ben ik lid van Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH). 
Haptotherapeuten die zich bij een andere beroepsvereniging hebben aangesloten mogen niet de naam GZ-haptotherapeut dragen, wel haptotherapeut. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van deze collega's! Doorgaans kunnen deze collega's zich alleen niet aansluiten bij de VVH vanwege hun vooropleiding (De VVH vraagt van haptotherapeuten een HBO/WO vooropleiding in gezondheidszorg en welzijn). Dit zegt niets over de kunde van de betreffende therapeut. 
Naast de niet-mogelijkheid om zich bij de VVH aan te sluiten kan er natuurlijk ook gewoon sprake zijn van niet-willen aansluiten.