Alg. voorwaarden haptotherapie en relatiebegeleiding

Algemene voorwaarden haptotherapie; alle afspraken op een rijtje.
Je rechten en plichten ... en de mijne.

Betalingsvoorwaarden

 • Voor de actuele tarieven kijkt u op de tarieven-pagina. 
  Ook de intake/kennismaking geldt als behandeling.
 • Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, wordt 100% van het tarief van het consult in rekening gebracht.
 • Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot het tijdstip van de geplande behandeling is het aan de cliënt, door middel van de door de (therapeut ingevulde) afsprakenkaart, om zijn gelijk aan te tonen.
  Op verzoek van de cliënt kan de therapeut de afspraak op een afsprakenkaart noteren.
 • Facturen worden, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mailadres).
 • Betalingstermijn voor facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Behandeling

 • Een behandeling haptotherapie duurt ongeveer 50 minuten. Relatiebegeleidng 75 min.
 • In principe staan de eerste drie sessies in het teken van de intake. Na deze drie sessies vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt.
  Na deze evaluatie en bij beëindiging van de therapie informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer.
 • Tijdens een sessie werk ik met het gesprek, oefeningen en werken op de bank. Hierin kan aanraken een rol spelen.

Privacy reglement

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering (wet op persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut en wordt minimaal 15 jaar na afronding van het therapeutische proces bewaard. Hierna zal het vernietigd worden.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Teneinde de therapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat schriftelijk aan mij mededelen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH (zie voor meer informatie en folders in de praktijk of de website van de VVH).
  De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen

U kunt hier de behandelovereenkomst haptotherapie downloaden.
U kunt hier de privacy policy downloaden.
U kunt hier de toestemmingsverklaring downloaden.
U kunt hier de beroepscode downloaden.